سه‌شنبه 9 آبان 1396 861

نتایج نهایی سطح بندی دانشگاه‌ها و مؤسسه های آموزش عالی دولتی اعلام شد

معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نتیجه نهایی طرح سطح بندی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی دولتی را پس از تصویب ستاد آمایش آموزش عالی اعلام کرد.

نتایج نهایی سطح بندی دانشگاه‌ها و مؤسسه های آموزش عالی دولتی اعلام شد

معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نتیجه نهایی طرح سطح بندی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی دولتی را پس از تصویب ستاد آمایش آموزش عالی اعلام کرد.
بر اساس این گزارش که حدود 120 مؤسسه و مرکز آموزش عالی دولتی را مورد بررسی قرار داده است، دانشگاه تربیت مدرس در دسته ی دانشگاه های جامع کشور و در زمره ی دانشگاه های سطح یک با تراز عملکرد بین المللی و مأموریت محوری توسعه علم و فناوری، گسترش مرزهای دانش و کمک به رفع چالش های ملی قرار دارد.
دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، اصفهان، تبریز، شیراز و فردوسی مشهد نیز در کنار دانشگاه تربیت مدرس در دسته بندی دانشگاه های جامع سطح یک کشور قرار دارند.
گفتنی است، مرحله اول طرح سطح بندی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی دولتی کشور در سال 94 آغاز شد. پس از دریافت بازخورد مراکز و نظرات اصلاحی و راه اندازی سامانه unirank.msrt.ir ، دریافت اطلاعات به روز شده مؤسسات و انجام مطالعات اولیه توسط وزارت علوم، نظام سطح بندی در شرایط جدید و با توجه به اسناد بالا دستی خاصه برنامه ششم توسعه، حدود 120 مؤسسه و مرکز آموزش عالی را مورد بررسی قرار داد و نتیجه نهایی پس از تصویب ستاد آمایش آموزش عالی اعلام شد. بر اساس این اعلام دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی دولتی کشور در دو دسته جامع و تخصصی، در 4 سطح با تراز عملکرد بین المللی، ملی، منطقه ای و محلی دسته بندی شده اند.