شنبه 22 مهر 1396 1480

سنوات تحصيلي دانشجويان دانشكده علوم پزشكي بررسي شد

نشست رييس و معاونان دانشگاه با هيات رييسه دانشكده پزشكي در خصوص سنوات تحصيل دانشجويان اين دانشكده نوزدهم مهر ماه برگزار شد.

سنوات تحصيلي دانشجويان دانشكده علوم پزشكي بررسي شد

نشست رييس و معاونان دانشگاه با هيات رييسه دانشكده پزشكي در خصوص سنوات تحصيل دانشجويان اين دانشكده نوزدهم مهر ماه برگزار شد.
در اين نشست دكتر عيسي محمدي رييس دانشكده پزشكي به طولاني شدن دوره آموزشي دانشجويان دكتري در برخي از رشته هاي اين دانشكده اشاره كرد و گفت: طبق آيين نامه وزارت بهداشت، طول دوره تحصيل دانشجويان اين دانشكده در برخي از رشته ها به دليل تعداد بالاي واحدهاي آموزشي، طولاني تر شده و دانشجويان از ترم نهم به بعد مشمول جريمه هاي آموزشي شده و از امكانات رفاهي مانند خوابگاه و غذا با تعرفه دانشجويي بهره مند نخواهند شد.
در ادامه دكتر اصلاحچي معاون دانشجويي دانشگاه اظهار داشت: طبق آيين نامه وزارت بهداشت طول دوره تحصيل دانشجويان تا ترم 9 مجاز است و در موارد استثنايي و طبق نظر كميسيون موارد خاص، مي تواند تا 3 ترم تمديد شود. با توجه به آيين نامه رفاهي وزارت بهداشت نيز تسهيلات رفاهي بيشتر از ترم 8 در دوره دكتري تعلق نمي گيرد و دانشگاه نيز به هيچ عنوان بيش از 10 ترم نمي تواند به دانشجويان دكتري تسهيلات رفاهي ارائه دهد.
دكتر احمدي رييس دانشگاه نيز پس از استماع سخنان رييس و معاونان دانشكده علوم پزشكي و بررسي آيين نامه هاي موجود مقرر نمود دانشجويان دانشكده علوم پزشكي كه طبق آيين نامه وزارت بهداشت تعداد واحدهاي آموزشي بيشتري را بايد بگذرانند و طول دوره تحصيل آنان طولاني تر مي شود، طبق نظر و صلاحديد دانشكده در ترم دهم و يازدهم به صورت موردي از پرداخت جريمه آموزشي معاف شوند و يا در پرداخت شهريه آموزشي تخفيف بيشتري براي آنان لحاظ گردد. با توجه به محدوديت خوابگاه و مسائل رفاهي دانشگاه،‌ از ترم دهم به بعد دانشگاه نمي تواند تسهيلات رفاهي در اختيار دانشجويان قرار دهد و دانشجويان با توجه به تخفيفي كه از محل شهريه آموزشي به آنان تعلق مي گيرد مي توانند از خوابگاه هاي خودگردان شهريه اي بهره مند شوند.