یکشنبه 19 شهریور 1396 2472

زمان ثبت نام حضوري پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه اعلام شد

زمان و نحوه ثبت نام حضوري پذيرفته شدگان آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد سال 96 دانشگاه اعلام شد.

زمان ثبت نام حضوري پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه اعلام شد

زمان و نحوه ثبت نام حضوري پذيرفته شدگان آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد سال 96 دانشگاه اعلام شد.
بر این اساس، پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد آزمون سراسري و بدون آزمون استعدادهاي درخشان براي تحويل مدارك و دريافت كارت دانشجويي ( مرحله دوم – ثبت نام حضوري) طبق زمان بندي اعلام شده به محل هاي اعلام شده مراجعه نمايند.
پذيرفته شدگان دانشكده هاي علوم انساني و حقوق و مديريت و اقتصاد بر اساس حرف اول نام خانوادگي در صبح و بعد از ظهر روز هاي سه شنبه و چهارشنبه 28 و 29 شهريورماه به دانشكده علوم انساني و مديريت و اقتصاد مراجعه نمايند.
پذيرفته شدگان دانشكده علوم پايه بر اساس نوع رشته در روز سه شنبه و چهارشنبه 28 و 29 شهريورماه به دانشكده علوم پايه مراجعه كنند.
ثبت نام پذيرفته شدگان دانشكده علوم زيستي بر اساس نوع رشته آنان در صبح و بعد از ظهر روز هاي دوشنبه وسه شنبه 27 و 28 شهريورماه در دانشكده علوم زيستي انجام خواهد شد.
ثبت نام پذيرفته شدگان دانشكده علوم رياضي نيز بر اساس نوع رشته در صبح و بعد از ظهر روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 28 و 29 شهريورماه در ساختمان خوارزمي صورت مي گيرد.
پذيرفته شدگان دانشكده هاي فني و مهندسي، مهندسي برق و كامپيوتر، مهندسي مكانيك،‌ مهندسي صنايع و سيستم ها،‌ مهندسي شيمي و مهندسي عمران و محيط و زيست بر اساس نوع رشته بايد در صبح يا بعد از ظهر روزهاي دوشنبه 27 شهريور و سه شنبه 28 شهريورماه به دانشكده فني و مهندسي مراجعه نمايند.
ثبت نام پذيرفته شدگان دانشكده هنر بر اساس نوع رشته در صبح يا بعد از ظهر روز هاي سه شنبه و چهارشنبه 28 و 29 شهريورماه در ساختمان مظلومي (ضلع غربي كتابخانه مركزي قديم) انجام مي شود.
ثبت نام پذيرفته شدگان دانشكده كشاورزي بر اساس نوع رشته در صبح و بعد از ظهر روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 28 و 29 شهريورماه در دانشكده كشاورزي انجام خواهد شد.
ثبت نام پذيرفته شدگان دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي نيز در صبح و بعد از ظهر روزهاي سه شنبه،‌ چهارشنبه و پنج شنبه، ‌28 و 29 و 30 شهريور ماه در دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي انجام مي شود.
پذيرفته شدگان برای كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به سايت http://www.modares.ac.ir بخش معاونت آموزشي مراجعه نمايند.