یکشنبه 19 شهریور 1396 2097

دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی غیر ایرانی متقاضی آموزش زبان فارسی جذب می کند

مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس دوره های آموزش زبان فارسی ویژه فارسی آموزان غیر ایرانی برگزار می کند.

دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی غیر ایرانی متقاضی آموزش زبان فارسی جذب می کند

مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس دوره های آموزش زبان فارسی ویژه فارسی آموزان غیر ایرانی برگزار می کند.
مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس دوره های متنوع آموزش زبان فارسی را در سطوح مقدماتی، میانی و پیشرفته با ارائه گواهی نامه معتبر ویژه فارسی آموزان غیر ایرانی برگزار می کند.
بنا بر اعلام این مرکز، امکان حضور در ایران با صدور ویزای دانشجویی به مدت یکسال و اقامت در خوابگاه های دانشگاه تربیت مدرس برای متقاضیان فراهم است. این دوره با همکاری و مشارکت دفتر همکاری های علمی و بین المللی و واحد بین الملل دانشگاه برگزار می شود.