یکشنبه 10 اردیبهشت 1396 2737

دانشگاه تربیت مدرس به عنوان دومین دانشگاه جامع کشور در بین مؤثرترین های دنیا جای گرفت

بر اساس اعلام سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) دانشگاه تربیت مدرس به عنوان دومین دانشگاه جامع کشور در بین مؤثرترین دانشگاه های دنیا جای گرفت.

دانشگاه تربیت مدرس به عنوان دومین دانشگاه جامع کشور در بین مؤثرترین های دنیا جای گرفت

بر اساس اعلام سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) دانشگاه تربیت مدرس به عنوان دومین دانشگاه جامع کشور در بین مؤثرترین دانشگاه های دنیا جای گرفت.
آخرین اطلاعات پایگاه استنادی ISI-ESIنشان می دهد، تعداد دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی یک درصد برتر کشور به 45 دانشگاه رسیده است. بر همین اساس دانشگاه تربیت مدرس پس از دانشگاه تهران به عنوان دومین دانشگاه جامع کشور در بین مؤثرترین دانشگاه های دنیا قرار گرفت.
بر اساس آخرین آمار و اطلاعات این پایگاه استنادی که هر دو ماه یکبار به روز رسانی می شود، دانشگاه تربیت مدرس با 12 هزار و 92 مدرک در ESI ، 94 هزار و 179 استناد در ESI ، کسب رتبه 2 کشوری در کمیت تولید علم در ESI و کسب رتبه 2 کشوری در حجم استنادها به عنوان دومین دانشگاه جامع کشور در بین مؤثرترین دانشگاه های دنیا جای گرفت.
گفتنی است در خرداد ماه ۱۳۹۴ بررسی پایگاه شاخص‌های اساسی علم نشان داد که ۳۰ دانشگاه/پژوهشگاه از جمهوری اسلامی ایران در جمع دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند. در آبان ماه ۱۳۹۴ با رشد کیفیت تولیدات علمی در کشور تعداد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به ۳۳ مورد افزایش یافت. این رقم در خرداد ماه ۱۳۹۵ به ۳۵ رسید. در دی ماه ۱۳۹۵ بررسی برترین‌ها نشان داد که این رقم به ۴۳ مورد رسید. در آخرین بررسی صورت گرفته مشخص شد که تعداد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به ۴۵ مورد افزایش یافته است.