شنبه 9 اردیبهشت 1396 1501

کارگاه آموزشی "فرهنگ دانشگاهی و دانشگاه اسلامی"

جهاد دانشگاهی تربیت مدرس سیزدهم اردیبهشت ماه جاری کارگاه آموزشی "فرهنگ دانشگاهی و دانشگاه اسلامی" را در دانشکده علوم انسانی برگزار می کند.

جهاد دانشگاهی تربیت مدرس سیزدهم اردیبهشت ماه جاری کارگاه آموزشی "فرهنگ دانشگاهی و دانشگاه اسلامی" را در دانشکده علوم انسانی برگزار می کند.

معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس در راستای برگزاری دوره های آموزشی خود، کارگاه آموزشی "فرهنگ دانشگاهی و دانشگاه اسلامی" را با حضور علاقمندان این حوزه، روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه جاری از ساعت 14 تا 16 در سالن شکویی دانشکده علوم انسانی دانشگاه برگزار می کند.

گفتنی است به شرکت کنندگان در کارگاه مذکور گواهی معتبر، با ارزش ضمن خدمت اعطا می شود.

کارگاه آموزشی