شنبه 26 فروردین 1396 1828

ایجاد رشته مهندسی معدن گرایش معدن و محیط زیست در دانشگاه

رشته مهندسی معدن گرایش معدن و محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه راه اندازی می شود.

ایجاد رشته مهندسی معدن گرایش معدن و محیط زیست در دانشگاه

رشته مهندسی معدن گرایش معدن و محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه راه اندازی می شود.
شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه روز یکشنبه 22 اسفندماه سال 95 موافقت قطعی خود را با ایجاد رشته مهندسی معدن گرایش معدن و محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرد.
گفتنی است پذیرش دانشجو در دوره مذکور منوط به تأمین شرایط علمی، آموزشی و اعتبارات مالی می باشد.