یکشنبه 22 اسفند 1395 2196

پذیرش بدون آزمون برگزیدگان علمی در دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس در دوره های کارشناسی ارشد سال 1396 از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان، دانشجو می پذیرد.

پذیرش بدون آزمون برگزیدگان علمی در دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس در دوره های کارشناسی ارشد سال 1396 از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان، دانشجو می پذیرد.
دانشگاه تربیت مدرس به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد مقطع کارشناسی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، بر اساس آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد، بند 2 مصوبه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم و شیوه نامه پذیرش برگزیدگان علمی مصوب شورای دانشگاه، برگزیدگان علمی واجد شرایط عمومی و اختصاصی را در دوره های کارشناسی ارشد پذیرش می کند.
داوطلبان حداکثر تا پایان روز یکشنبه مورخ 20 فروردین ماه سال 1396 مهلت دارند تا نسبت به ثبت نام الکترونیکی و ارسال مدارک از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) این دانشگاه اقدام کنند.
گفتنی است متقاضیان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبگاه دانشگاه تربیت مدرس (بخش آموزش) به نشانی www.modares.ac.ir مراجعه نمایند.