چهارشنبه 20 بهمن 1395 2160

فراخوان جذب هيأت علمي بهمن ماه 1395

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، فراخوان جذب عضو هيات علمي در اين سازمان را اعلام كرد.

فراخوان جذب هيأت علمي بهمن ماه 1395

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، فراخوان جذب عضو هيات علمي در اين سازمان را اعلام كرد.
با توجه به بازگشايي سامانه نور رضوي مركز جذب اعضاي هيات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (‌بر اساس سهميه هاي تخصيص يافته به سازمان متبوع) براي متقاضيان شركت در فراخوان جذب هيأت علمي بهمن ماه 1395 ، از تاريخ 16/11/1395 به مدت 15 روز سايت http://www.mjazb.ir در دسترس متقاضيان مي باشد.
متقاضيان مي توانند با مراجعه به سايت مذكور از شرايط عمومي و اختصاصي جهت جذب در سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي اطلاع يابند.