شنبه 9 بهمن 1395 1860

اطلاعيه انتخاب واحد با تاخير دانشجويان در نيمسال دوم سال تحصيلي 96-1395

معاونت آموزشي دانشگاه اطلاعيه اي در خصوص انتخاب واحد با تاخير دانشجويان در نيمسال دوم سال تحصيلي 95-96 صادر كرد.

اطلاعيه انتخاب واحد با تاخير دانشجويان در نيمسال دوم سال تحصيلي 96-1395

معاونت آموزشي دانشگاه اطلاعيه اي در خصوص انتخاب واحد با تاخير دانشجويان در نيمسال دوم سال تحصيلي 95-96 صادر كرد.
در اين اطلاعيه آمده است: آن دسته از دانشجوياني كه به دليل نقص پرونده آموزشي از قبيل عدم وصول تاييديه تحصيلي و ريزنمرات مقطع قبل، انجام ندادن تمديد تحصيلي، عدم ارائه نامه موافقت با ادامه تحصيل، عدم ارائه نمره قبولي زبان، مشكل در قرارداد آموزشي و يا دلايل ديگر انتخاب واحد ننموده اند، موكدا توصيه مي شود براي رفع نقص پرونده آموزشي افدام نمايند تا در بازه زماني 11و 12 بهمن ماه برابر ضوابط، انتخاب واحد خود را انجام دهند و در غير اينصورت بر اساس مقررات اقدام خواهد شد.
تمامي دانشجويان موظفند در هر نيمسال تحصيلي در مهلت تعيين شده در تقويم آموزشي انتخاب واحد نمايند در غير اينصورت بر اساس شيوه نامه مصوب دانشگاه مشمول پرداخت مبالغي خواهند شد.
دانشجويان در صورت عدم انتخاب واحد تا تاريخ شروع كلاس (16/11/1395) مشمول جريمه نقدي به مبلغ سيصد و پنجاه هزار ريال و در صورت عدم انتخاب واحد تا تاريخ حذف و تعويض دروس( 1-2 اسفند ماه)، مشمول جريمه نقدي به مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ريال خواهند شد.
انتخاب واحد دانشجويان پس از حذف و تعويض دروس امكانپذير نبوده و در آن نيمسال مرخصي تحصيلي با احتساب در سنوات تحصيلي منظور خواهد شد.