چهارشنبه 6 بهمن 1395 2033

اطلاعيه انتخاب واحد با تاخير دانشجويان در نيمسال دوم سال تحصيلي ٩٦-٩٥

معاونت آموزشي دانشگاه اطلاعيه اي در خصوص انتخاب واحد با تاخير دانشجويان در نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95 صادر کرد.

اطلاعيه انتخاب واحد با تاخير دانشجويان در نيمسال دوم سال تحصيلي ٩٦-٩٥

معاونت آموزشي دانشگاه اطلاعيه اي در خصوص انتخاب واحد با تاخير دانشجويان در نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95 صادر کرد.
در اين اطلاعيه آمده است: آن دسته از دانشجوياني كه به دليل نقص پرونده آموزشي از قبيل عدم وصول تاييديه تحصيلي و ريزنمرات مقطع قبل، انجام ندادن تمديد تحصيلي، عدم ارائه نامه موافقت با ادامه تحصيل، عدم ارائه نمره قبولي زبان، مشكل در قرارداد آموزشي و يا دلايل ديگر انتخاب واحد ننموده اند، موكدا توصيه مي شود براي رفع نقص پرونده آموزشي افدام نمايند تا در بازه زماني 11و 12 بهمن ماه برابر ضوابط، انتخاب واحد خود را انجام دهند و در غير اينصورت بر اساس مقررات اقدام خواهد شد.
تمامي دانشجويان موظفند در هر نيمسال تحصيلي در مهلت تعيين شده در تقويم آموزشي انتخاب واحد نمايند در غير اينصورت بر اساس شيوه نامه مصوب دانشگاه مشمول پرداخت مبالغي خواهند شد.
دانشجويان در صورت عدم انتخاب واحد تا تاريخ شروع كلاس (16/11/1395) مشمول جريمه نقدي به مبلغ سيصد و پنجاه هزار ريال و در صورت عدم انتخاب واحد تا تاريخ حذف و تعويض دروس( 1-2 اسفند ماه)، مشمول جريمه نقدي به مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ريال خواهند شد.
انتخاب واحد دانشجويان پس از حذف و تعويض دروس امكانپذير نبوده و در آن نيمسال مرخصي تحصيلي با احتساب در سنوات تحصيلي منظور خواهد شد.