دوشنبه 27 دی 1395 2071

راه اندازی دوره کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل تصويب شد

در نشست بيستم دي ماه شوراي دانشگاه، راه اندازی دوره کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل به تصويب رسيد.

راه اندازی دوره کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل تصويب شد

در نشست بيستم دي ماه شوراي دانشگاه، راه اندازی دوره کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل به تصويب رسيد.
در اين نشست راه اندازی دوره کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل از سوي دكتر مينايي مدير دفتر برنامه ريزي، گسترش و بازنگري دانشگاه و دكتر نجفي دانشيار مهندسي جنگل از گروه جنگلداري مطرح شد.
دكتر مينايي در خصوص دلايل توجيهي ايجاد اين رشته اظهار داشت: لزوم آموزش و انجام تحقيقات در خصوص زمينه هاي تخصصي علوم مهندسي جنگل موجب تربيت نيروي انساني متخصص متناسب با توسعه بهره برداي از جنگل ها خواهد بود. افزايش روز افزون ديدگاه هاي محيط زيستي و ضرورت آموزش متخصصان به منظور حداقل نمودن اثرات منفي زيست محيطي عمليات جنگل از جمله اين دلايل مي باشد.
همچنين فارغ التحصيلان اين رشته قادر خواهند بود طراحي كامل شبكه هاي حمل و نقل جنگي، شامل خطوط ارتباطي و مسير هاي كاميون رو و مسيرهاي چوب كشي و خروج مقطوعات از عرصه را به صورت بهينه انجام داده و در اجراي آن نظارت كنند. برآورد هزينه هاي مراحل مختلف كار و ارائه مدل هاي پيش بيني انجام كار كه از ابزارهاي توانمند مديريت است،‌ قسمتي از آموزش هاي اين دوره بوده و فارغ التحصيلان مي توانند پس از كسب اين مهارت ها در بخش اجرايي دفاتر بهره برداري و راه سازي جنگل ها و مراتع كشور در تهيه طرح هاي بهره برداري و اجراي آن مشغول به كار شوند.
وي در ادامه به اعضاي هيات علمي مدرس رشته، ‌امكانات دانشكده،‌ برنامه درسي رشته،‌ سابقه رشته در دانشگاه تربيت مدرس و ساير دانشگاهها و نيز بررسي موضوع راه اندازي آن در كميسيون برنامه ريزي جامع آموزشي و شوراي آموزشي دانشگاه اشاره كرد.
در ادامه پس از بررسي موضوع از سوي اعضاي شورا و ارائه پيشنهادها،‌ راه اندازی دوره کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل به تصويب رسيد.