چهارشنبه 28 مهر 1395 1793

بازنگری برنامه درسی دوره های کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی و آموزش زبان روسی

در نشست شوراي دانشگاه بيست و ششم مهرماه، برنامه های درسی بازنگری شده دوره های کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی و آموزش زبان روسی تصويب شد.

بازنگری برنامه درسی دوره های کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی و آموزش زبان روسی

در نشست شوراي دانشگاه بيست و ششم مهرماه، برنامه های درسی بازنگری شده دوره های کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی و آموزش زبان روسی تصويب شد.
در اين نشست دكتر جلالي معاون آموزشي دانشگاه، گزارشي از برنامه های درسی بازنگری شده دوره های کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی و آموزش زبان روسی را ارائه كرد و بازنگري برنامه هاي درسي فوق با اكثريت آرا به تصويب رسيد.