یکشنبه 11 مهر 1395 1959

دستورالعمل مدیریت سبز در دانشگاه ها بررسی شد

در نشست شورای راهبردی مدیریت سبز که دهم شهریورماه با حضور دکتر احمدی رئیس و اعضای شورا برگزار شد، دستورالعمل مدیریت سبز در دانشگاه ها، ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بررسی شد.

دستورالعمل مدیریت سبز در دانشگاه ها بررسی شد

در نشست شورای راهبردی مدیریت سبز که دهم شهریورماه با حضور دکتر احمدی رئیس و اعضای شورا برگزار شد، دستورالعمل مدیریت سبز در دانشگاه ها، ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بررسی شد.
در جلسه شورای راهبردی مدیریت سبز، ساختار دو کمیته تخصصی اصلاح الگوی مصرف و کمیته فرهنگی و آموزشی بررسی و دکتر پارسا مقدم و دکتر مظاهری به عنوان رئیس کمیته اصلاح الگوی مصرف پیشنهاد شدند. همچنین در این جلسه مصوب شد که برنامه سالانه مدیریت سبز به جای تأیید در هیأت امناء به تأیید در هیأت رئیسه دانشگاه برسد.
در پایان نخستین جلسه شورای راهبردی مدیریت سبز مصوب گردید که از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری مربوط به اصلاح الگوی مصرف استعلام شده و اساتید و دانشجویان مستعد اهداف این حوزه شناسایی و با ایجاد فراخوان و کمپین از ظرفیت های آنان استفاده شود.