یکشنبه 31 مرداد 1395 3460

برگزاری مصاحبه علمی داوطلبان دوره‌های دکتری تخصصی در رشته‌های علوم پایه پزشکی و بهداشت

از صبح امروز سی و یکم شهریورماه مصاحبه علمی رشته های علوم پزشکی منطقه آمایشی 10 به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس آغاز شد

برگزاری مصاحبه علمی داوطلبان دوره‌های دکتری تخصصی در رشته‌های علوم پایه پزشکی و بهداشت

از صبح امروز سی و یکم شهریورماه مصاحبه علمی رشته های علوم پزشکی منطقه آمایشی 10 به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس آغاز شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ در راستاي اجرايي سازي برنامه تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي و در قالب مصوبه آمايش سرزمين، يكي از سياست هاي حوزه علوم پزشكي كشور بهره برداري از ظرفيت مناطق آمايشي كشور است. در همین راستا، مسولیت برگزاری مرحله دوم آزمون دكتري تخصصي (PhD) رشته هاي علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصی سال تحصيلي 96-1395 منطقه آمايشي 10 به دانشگاه تربیت مدرس واگذار شده است
بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، از پذیرفته شدگان در مرحله نخست آزمون علمی برای انجام مصاحبه ذر 7 رشته بيوشيمی بالينی، انگل شناسی، آمار زیستی، باکتری شناسی پزشکی، فیزیولوژی، بهداشت باروری و ویروس شناسی دعوت بعمل آمده است. یکی از تفاوت های آزمون سالجاری با آزمون های سال گذشته در بخش مصاحبه می باشد که با سهم 30 درصد کل آزمون به دانشگاهها واگذار گردیده است
این مصاحبه بصورت ساختارمند و به شیوه چند ايستگاهي صلاحیت هاي داوطلبان تحصیل در دوره هاي دكتري تخصصي را مورد سنجش و ارزيابي قرار مي دهد. میزان تسلط داوطلب بر پايان نامه و مقاله مستخرج از آن، ارائه شفاهي مطالب علمي، جستجوي منابع علمي، اختصاصي زبان انگلیسي، توانمندي هاي تخصصي رشته و فعالیت هاي آموزشي، پژوهشي و حرفه اي از جمله موضوعات این ایستگاههاست. زمان اختصاص داده شده براي هر ايستگاه بین 2 تا 10دقیقه است و زمان مصاحبه براي هر فرد حدود پنچاه دقیقه به طول می انجامد
تعداد داوطلبان در 7 رشته مورد پذیرش 318 نفر می باشند و نتیجه آزمون طبق زمان بندی در نیمه دوم شهریورماه در وبسایت وزارت بهداشت اعلام می گردد