سه‌شنبه 30 دی 1393 1576

تقويم دانشگاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 94-93

تقويم دانشگاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 94-93

تقويم دانشگاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 94-93 اخذ برنامه های درسی از گروه های آموزشی 15- 1 آذرماه کنترل دروس اعلام شده گروه های آموزشی با برنامه های درسی مصوب توسط آموزش دانشکده 29- 16 آذرماه ارزشيابي دروس 29 آذرماه تا 9 دی ماه انتخاب واحد 9- 6 دی ماه 9- 6 دی ماه دانشجویان دکتری 9- 8 دی ماه دانشجویان کارشناسی ارشد شروع كلاس ها 11 بهمن ماه حذف و تعويض دروس 27- 26 بهمن ماه پايان كلاس ها 13 خرداد ماه 94 امتحانات دروس مدرسي 21- 16 خرداد ماه 94 امتحانات دروس تخصصي 23 خردادماه تا 3 تیرماه 94 ثبت اولیه نمرات در سامانه گلستان 23 خردادماه تا 12 تیرماه 94 مهلت اعتراض دانشجویان 17- 13 تیرماه 94 ثبت نهایی نمرات و قفل توسط استاد درس 23- 18 تیرماه 94 نكته مهم: كليه دانشجويان تا زماني كه از پايان نامه/رساله خود دفاع نكرده (شيوه آموزشي – پژوهشي) و يا دروس ايشان به اتمام نرسيده است (شيوه آموزشي) طبق برنامه زمانبندي فوق موظف به انجام كامل مراحل انتخاب واحد الكترونيكي مي باشند بديهي است عدم انتخاب واحد در تاريخ اعلام شده به منزله قطع رابطه دانشجويان با دانشگاه مي باشد و مطابق ضوابط آموزشي با آنها رفتار خواهد شد. تقويم دانشگاهي نيمسال اول سال تحصيلي 94-93 ارزشيابي دروس 12- 3 خرداد ماه انتخاب واحد 12- 10 خرداد ماه 12 - 10 دانشجویان دکتری 12 – 11 دانشجویان کارشناسی ارشد شروع كلاس ها 22 شهریورماه حذف و تعويض دروس 7 – 6 مهرماه پايان كلاس ها 10 دی ماه امتحانات دروس مدرسي 18 – 13 دی ماه امتحانات دروس تخصصي 20 دی ماه الی 1 بهمن ماه ثبت اولیه نمرات در سامانه گلستان 20 دی ماه الی 20 بهمن ماه مهلت اعتراض دانشجویان 26 – 21 بهمن ماه ثبت نهایی نمرات و قفل توسط استاد درس 27 بهمن ماه الی 2 اسفند ماه نكته مهم: كليه دانشجويان تا زمانيكه از پايان نامه/رساله خود دفاع نكرده (شيوه آموزشي – پژوهشي) و يا دروس ايشان به اتمام نرسيده است (شيوه آموزشي) طبق برنامه زمانبندي فوق موظف به انجام كامل مراحل انتخاب واحد الكترونيكي مي باشند بديهي است عدم انتخاب واحد در تاريخ اعلام شده به منزله قطع رابطه دانشجويان با دانشگاه مي¬باشد و مطابق ضوابط آموزشي با آنها رفتار خواهد شد.