دوشنبه 17 خرداد 1395 2422

برگزاری مدرسه تابستانی اقتصاد سیاسی، مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار در دانشگاه تربیت مدرس

مدرسه تابستانی با عنوان اقتصاد سیاسی، مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار و با همکاری دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان، پژوهشکده اقتصاد و دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه از سوم تا هفدهم شهریورماه سالجاری در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

برگزاری مدرسه تابستانی اقتصاد سیاسی، مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار در دانشگاه تربیت مدرس

مدرسه تابستانی با عنوان اقتصاد سیاسی، مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار و با همکاری دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان، پژوهشکده اقتصاد و دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه از سوم تا هفدهم شهریورماه سالجاری در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.
این مدرسه تابستانی با هدف برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی مشترک در حوزه اقتصاد منابع طبیعی و توسعه پایدار بین اساتید و دانشجویان دانشگاه های فیلیپس ماربورگ آلمان، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران و دانشگاه فردوسی مشهد سوم تا هفدهم شهریورماه سال 95 در دانشگاه تربیت مدرس برپا می شود.
پس از اتمام مدرسه تابستانی، مدرسه پاییزه در دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان از تاریخ دهم تا بیست و چهارم مهرماه برگزار می شود. دکتر سجاد فرجی دیزجی از گروه توسعه و برنامه ریزی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و دکتر محمد رضا فرزانگان از مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان از همکاران اصلی این پروژه می باشند.