دوشنبه 10 خرداد 1395 2100

برگزاری مصاحبه شفاهی آزمون تخصصی دکتری 1395 در دانشکده کشاورزی

مصاحبه شفاهی آزمون تخصصی دکتری 1395 در روزهای سوم تا پنجم خردادماه جاری، طی سه روز، در دانشکده کشاورزی برگزار گردید.

برگزاری مصاحبه شفاهی آزمون تخصصی دکتری 1395 در دانشکده کشاورزی

مصاحبه شفاهی آزمون تخصصی دکتری 1395 در روزهای سوم تا پنجم خردادماه جاری، طی سه روز، در دانشکده کشاورزی برگزار گردید.
در این مصاحبه تعداد 260 نفر داوطلب برای مصاحبه شرکت کردند که تعداد 61 نفر از آن ها در دوره ی روزانه و تعداد 15 نفر در نوبت دوم( شبانه) پذیرفته خواهند شد. زمان اعلام نتایج این مصاحبه متعاقبا اعلام خواهد شد.