دوشنبه 17 اسفند 1394 2662

ابلاغ شیوه نامه مرحله دوم آزمون ورودی دکتری تخصصی سال 95 دانشگاه

شیوه نامه مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) آزمون ورودی دکتری تخصصی سال 1395 دانشگاه جهت اجرا ابلاغ شد.

ابلاغ شیوه نامه مرحله دوم آزمون ورودی دکتری تخصصی سال 95 دانشگاه

شیوه نامه مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) آزمون ورودی دکتری تخصصی سال 1395 دانشگاه جهت اجرا ابلاغ شد.
بر اساس آئین نامه ورودی دکتری (Ph.D) ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در راستای شیوه نامه اجرایی آئین نامه آزمون ورودی دوره دکتری سال 95 سازمان سنجش آموزش کشور، مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) آزمون ورودی دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس از سال 1395 طبق مفاد این شیوه نامه انجام می شود.
این شیوه نامه در یک مقدمه، 17 بند، 14 تبصره و 5 جدول، بیست و دوم دیماه سالجاری در شورای آموزشی، بیست و هفتم دیماه در جلسه هیأت رئیسه و در تاریخ سوم اسفندماه جاری در نشست شورای دانشگاه به تصویب رسید. شیوه نامه مذکور از آزمون ورودی سال تحصیلی 96-1395 قابل اجرا خواهد بود و جایگزین کلیه مصوبات قبلی می گردد.