چهارشنبه 5 اسفند 1394 2813

شیوه نامه برگزاري مرحله دوم آزمون دكتري تصويب شد

در نشست سوم اسفند ماه شوراي دانشگاه، شيوه نامه برگزاري مرحله دوم آزمون دكتري دانشگاه تصويب شد.

شیوه نامه برگزاري مرحله دوم آزمون دكتري تصويب شد

در نشست سوم اسفند ماه شوراي دانشگاه، شيوه نامه برگزاري مرحله دوم آزمون دكتري دانشگاه تصويب شد.
دكتر جلالي معاون آموزشي دانشگاه در اين باره اظهار داشت: پذيرش دانشجوي دكتري در سال 95 به دانشگاهها واگذار شده است. اين يك فرصتي است كه اگر به خوبي از آن استفاده نشود ممكن است به تهديد تبديل شود.
وي افزود: در اين خصوص از چند ماه قبل كارگروهي متشكل از متخصصان و نمايندگاني از سازمان سنجش و صاحب نظران تشكيل شد و شيوه نامه فوق پس از بررسي در اين كارگروه در شوراي مديران،‌ شواري آموزشي و هيات رييسه دانشگاه مطرح و بررسي شد.
در ادامه دكتر هاشمي مدير دفتر همكاري هاي آموزشي و آزمون با بيان توضيحات بيشتري در خصوص شيوه نامه فوق تصريح كرد: آزمون دكتري در مرحله نخست از سوي سازمان سنجش به صورت يك غربالگري و سنجش اوليه انجام مي شود و دارندگان حد نصاب نمره اعلام خواهند شد. پس از آن دانشگاه مي تواند يا با برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه و يا فقط انجام مصاحبه علمي، دانشجويان را انتخاب نمايد.
وي افزود: در اين زمينه در دانشگاه، ‌برخي از دانشكده ها فقط مصاحبه شفاهي و برخي ديگر هم آزمون كتبي و هم مصاحبه را برگزار مي كنند كه به صورت شفاف در سايت دانشگاه منعكس خواهد شد.
در ادامه اعضاي شورا در خصوص شيوه نامه فوق و نحوه برگزاري آن در دانشكده ها مطالبي را عنوان كردند. پس از بحث و بررسي اعضاي شورا، شيوه نامه برگزاری مرحله دوم آزمون دکتری سال 95 با اكثريت آرا به تصويب رسيد.
شیوه نامه برگزيدگان علمي دوره دکتری نيز در ادامه نشست از سوي دكتر جلالي مطرح شد.
وي به برخي از اصلاحات شيوه نامه و اختيارت دانشگاه در خصوص دادن امتياز به شاخص هاي مختلف آموزشي و پژوهشي، جهت انتخاب داوطلبان استعدادهاي برتر مطالبي را عنوان كرد.
در ادامه پس از بحث و بررسي ، شیوه نامه برگزيدگان علمي دوره دکتری سال 95 نیز با اكثريت آراء به تصويب رسيد.
در ادامه نشست دكتر روانشاد مدير مركز رايانه و اطلاع رساني دانشگاه گزارشي در خصوص تجهیزات سرور و خدمات رایانه ابری مرکز ارائه نمود.
وي اظهار كرد: خدمات hpc(High Performance Computing) يا خدمات مبتني بر رايانش ابري در حال حاضر در بسياري از دانشگاه هاي دنيا درحال اجراست و در دانشگاه تربيت مدرس نيز از سال گذشته اين خدمات به صورت آزمايشي تست شد و نتيجه مطلوب از آن حاصل گرديد.
در اين راستا ما با برندهاي معتبر دنيا جهت انتخاب سرورها تماس حاصل كرديم و توانستيم تمام قطعات سرورها را در دوران تحريم به صورت اصل وارد كنيم كه اين قطعات از سوي شركت آن، فقط براي دانشگاه تربيت مدرس ساخته شد.
وي ادامه داد: در حال حاضر سرورها آنلاين شده و خدمات رساني خود را شروع كرده است و بسياري از دانشگاهها و شبكه علمي كشور درخواست كمك از ما جهت ورود به اين سامانه را با سرورهاي معتبر دارند.