چهارشنبه 28 بهمن 1394 1764

بررسی پیش نویس شیوه نامه برگزاری دوره فشرده کارشناسی ارشد اتباع غیر ایرانی در شورای آموزشی دانشگاه

در جلسه شورای آموزشی دانشگاه که روز سه شنبه ششم بهمن ماه سالجاری با حضور رئیس دانشگاه و معاون، مدیران و مسئولین آموزشی برگزار شد، پیش نویس شیوه نامه برگزاری دوره فشرده کارشناسی ارشد ویژه اتباع غیر ایرانی بررسی گردید.

بررسی پیش نویس شیوه نامه برگزاری دوره فشرده کارشناسی ارشد اتباع غیر ایرانی در شورای آموزشی دانشگاه

در جلسه شورای آموزشی دانشگاه که روز سه شنبه ششم بهمن ماه سالجاری با حضور رئیس دانشگاه و معاون، مدیران و مسئولین آموزشی برگزار شد، پیش نویس شیوه نامه برگزاری دوره فشرده کارشناسی ارشد ویژه اتباع غیر ایرانی بررسی گردید.
در این جلسه که با حضور دکتر احمدی رئیس دانشگاه برگزار شد، با توجه به ضرورت حرکت دانشگاه به سمت بین المللی شدن و جذب و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی، پیش نویس شیوه نامه برگزاری دوره فشرده کارشناسی ارشد ویژه اتباع غیر ایرانی مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید که شیوه نامه مذکور مورد بازنگری قرار گرفته و پس از اعمال نظرات مجددا در جلسه آتی شورا مطرح گردد.
در بخش دیگری از این جلسه شیوه نامه مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال 95 مطرح و مقرر شد پس از اعمال مواردی شامل (اختیاری بودن برگزاری آزمون کتبی پذیرش دانشجو در دانشکده ها، تخصیص زمان مناسب، کافی و یکسان برای هر داوطلب در مصاحبه اختصاصی، دقت و بررسی لازم بر اساس مستندات آموزشی، پژوهشی و ملاک های عینی و قبال پاسخگویی در فرآیند مصاحبه) شیوه نامه پیشنهادی برای بررسی و تصویب در مراجع شورای دانشگاه ارسال گردد.
در این جلسه با درخواست معاونین آموزشی دانشکده های علوم ریاضی و منابع طبیعی و علوم دریایی در خصوص ارائه برخی دروس موافقت شد. همچنین شماری از پرونده های آموزشی دانشجویان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.