شنبه 24 بهمن 1394 1826

راه اندازی رشته بیولوژی تولید مثل مقطع دکتری در دانشگاه

رشته بیولوژی تولید مثل در مقطع دکتری تخصصی در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه راه اندازی می شود.

رشته بیولوژی تولید مثل در مقطع دکتری تخصصی در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه راه اندازی می شود.
شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دویست و پنجاه و یکمین جلسه خود که روز یکشنبه ششم دی ماه سال جاری تشکیل شد، با راه اندازی رشته بیولوژی تولید مثل مقطع دکتری تخصصی (Ph.D.) با ظرفیت پذیرش 2 دانشجو با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران برای یک دوره در دانشگاه تربیت مدرس موافقت کرد.