یکشنبه 31 شهریور 1398 374

تاکید بر تخصیص مبالغ دریافتی از خزانه صرفا" در راستای فعالیت های اصلی دانشگاه

دکتر سید مهدی موسوی معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه با یادآوری این مهم که بخش قابل توجهی از بودجه های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای دانشگاه در 6 ماه اول سال جاری اختصاص نیافته است، از ضرورت تخصیص مبالغ دریافتی از خزانه و درآمدهای وصولی دانشگاه، صرفا" در راستای فعالیت های مستقیم آموزشی، پژوهشی و دانشجویی خبر داد و تأکید کرد منابع مالی برای استفاده بهینه و هدفمند، مدیریت شود تا مشکلات اقتصادی اثر کمتری بر فعالیت های اصلی دانشگاه بگذارد.

تاکید بر تخصیص مبالغ دریافتی از خزانه صرفا

دکتر موسوی تصریح کرد: در شرایط موجود که بودجه تخصیص داده شده عموماگ صرف پرداخت حقوق اعضای هیأت علمی، پرسنل و هزینه های اجتباب ناپذیر و ضروری گردیده است، با شروع سال تحصیلی جدید باید منابع محدود مالی بطور دقیق و به درستی به فعالیت های اصلی دانشگاه در حوزه آموزشی، پژوهشی و دانشجویی اختصاص داده شود.
وی افزود: از مدیران، رؤسای دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی درخواست می کنیم اعتبار اختصاص یافته را صرفا" برای مواردی از قبیل پشتیبانی از پایان نامه ها و رساله ها، مواد و لوازم مورد نیاز آزمایشگاهی و آموزشی و همچنین در حوزه دانشجویی به قرارداد طبخ و توزیع غذای دانشجویان، اجاره خوابگاه و کار دانشجویی هزینه نموده و تمامی واحدهای سازمانی از ایجاد هزینه های مازاد خودداری کنند.