یکشنبه 24 شهریور 1398 281

فراخوان جمع آوری و ارزیابی طرح های فناورانه در حوزه های زیستی

مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری به منظور جمع آوری طرح های فناورانه اعضای هیأت علمی، دانش آموختگان و دانشجویان فناور دانشگاه در حوزه های مختلف علوم سلولی، مولکولی و زیستی فراخوان داد.

فراخوان جمع آوری و ارزیابی طرح های فناورانه در حوزه های زیستی

مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه با همکاری شتاب دهنده رستا، دانشگاه، طرح های فناورانه در حوزه های مختلف علوم سلولی، مولکولی و زیستی و موارد نزدیک به آن را جمع آوری می کند. بر اساس اعلام این مرکز اولین مرحله جمع آوری و ارزیابی طرح های فناورانه 23 شهریور تا 30 مهرماه سال جاری تعیین شده است.
طرح های فناورانه باید زود بازده باشند و حداکثر طی یک سال و نیم آینده به محصول تبدیل شوند. همچنین شخص متقاضی اعم از هیأت علمی، دانش آموخته یا دانشجو باید آمادگی هزینه کرد برای قسمتی از سرمایه گذاری طرح خود را داشته باشد.
گفتنی است شرکت رستا در 4 مورد شامل؛ ارزیابی طرح های تحقیقاتی معرفی شده از طرف دانشگاه، منتورشیپ از مرحله آزمایشگاهی تا صنعت، تجاری سازی دستاوردهای حاصل از طرح های منتخب و تأمین منابع مالی برای تهیه مواد مصرفی، اعلام آمادگی نموده است.