دوشنبه 4 شهریور 1398 310

برگزاری مرحله دوم آزمون دكتري تخصصي (Ph.D) رشته هاي علوم پايه پزشكي

مرحله دوم آزمون دكتري تخصصي (مصاحبه حضوری) رشته هاي علوم پايه پزشكي (بیوشیمي بالیني، فیزيولوژي و علوم تشريحي) سال تحصیلي 99-1398منطقه آمايشي ده، در دانشگاه تربیت مدرس در حال برگزاری است.

برگزاری مرحله دوم آزمون دكتري تخصصي (Ph.D) رشته هاي علوم پايه پزشكي

مرحله دوم آزمون دكتري تخصصي(Ph.D.) رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت و تخصصي (بیوشیمي بالیني، فیزيولوژي و علوم تشريحي) از 3 تا 6 شهریور ماه در دانشگاه برگزار می شود.
این مرحله از آزمون دكتري تخصصي (مصاحبه حضوری) در رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت در دانشگاه های سراسر کشور انجام می شود که مسئوليت برگزاري مصاحبه در سه رشته (بیوشیمي بالیني، فیزيولوژي و علوم تشريحي) از سوی وزارت بهداشت بر عهده دانشگاه تربیت مدرس گذاشته شده است.
مصاحبه دو رشته فیزيولوژي و علوم تشريحی در نوبت صبح و عصر روزهای 3 و 4 شهریورماه و مصاحبه رشته بیوشیمی بالینی در دو نوبت صبح و عصر 5 و 6 شهریور ماه صورت می گیرد.
این مصاحبه در 6 ایستگاه شامل میزان تسلط داوطلب به پایان نامه و مقاله مستخرج از آن، ارائه شفاهی مطالب علمی، جستجوی منابع علمی، توانمندی های تخصصی رشته، اختصاصی زبان انگلیسی، فعالیت های آموزشی و پژوهشی و حرفه ای انجام می شود که فرمت آنها از سوی وزارت بهداشت مشخص شده است و در سراسر کشور به صورت یکسان و الگویی واحد و در مدت زمان مشخص برای هر داوطلب صورت می گیرد.
مسئول برگزاری مصاحبه نیز در هر رشته مدیر گروه آن رشته می باشد و نمایندگانی نیز از سوی وزارت بهداشت در سه رشته در ایستگاه ها حضور دارند تا بر سلامت و حسن اجرای کار نظارت داشته باشند.
گفتنی است پس از بررسی شرایط علمی مصاحبه شوندگان از سوی وزارت بهداشت بر اساس داده های ارسالی از سوی دانشگاه های مصاحبه کننده، زمان اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان متعاقبا اعلام خواهد شد.