چهارشنبه 5 تیر 1398 412

تصویب برنامه درسی بازنگری شده دوره کارشناسی ارشد «مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی»

برنامه درسی بازنگری شده دوره کارشناسی ارشد «مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی» در نشست اخیر شورای دانشگاه به تصویب رسید.

تصویب برنامه درسی بازنگری شده دوره کارشناسی ارشد «مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی»

در این نشست دکتر پاسدار شهری مدیر گروه تبدیل انرژی؛ گذشت بیش از پنج سال از تاریخ تصویب برنامه درسی رشته، لزوم ارتقای کیفی برنامه درسی و انطباق آن با نیازهای جامعه، به کارگیری منابع جدید درسی و موضوعات جدید علمی و تغییرات ساختاری در برنامه درسی رشته به منظور کارایی بیشتر آن را از دلايل توجيهي بازنگري برنامه درسي دوره کارشناسی ارشد «مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی» عنوان کرد.
وی با اشاره به سابقه بازنگری برنامه درسی رشته تصریح کرد: برنامه درسی مصوب رشته، در تاریخ 9/4/92 در شورای عالی برنامه ریزی به تصویب رسیده بود که گروه با توجه به گذشت 5 سال از تصویب برنامه درسی قبلی، مجددا اقدام به بازنگری در برنامه درسی خود نموده است.
وی افزود: برنامه درسی بازنگری شده دوره شامل 12 واحد درس الزامی، 12 واحد درس اختیاری، 2 واحد سمینار و 6 واحد پایان نامه می باشد.
در ادامه پس از بررسی موضوع از سوی اعضای شورا، برنامه درسی بازنگری شده دوره کارشناسی ارشد «مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی» با اکثریت آرا به تصویب رسید.