شنبه 18 خرداد 1398 1179

برگزاری سی و سومین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه

سی و سومین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه، 21 خرداد برگزار می شود.

برگزاری سی و سومین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه

مدیریت برنامه ریزی، گسترش و بازنگری معاونت آموزشی دانشگاه، سی و سومین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی را با محوریت موضوع نقش دانشگاه ها در مدیریت بحران های ملی مسأله آب، روز سه شنبه 21 خرداد ماه جاری از ساعت 8 تا 13 در سالن اجتماعات شهید مطهری دانشگاه برگزار می کند.