دوشنبه 7 دی 1394 1819

بازبینی شیوه نامه استفاده از امکانات آموزشی

شیوه نامه استفاده از امکانات آموزشی برای برگزاری کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی مصوب شورای دانشگاه در سال 90 ، به درخواست معاونت آموزشی در نشست بیست و دوم آذرماه هیأت رئیسه دانشگاه مورد بازبینی قرار گرفت.

شیوه نامه استفاده از امکانات آموزشی برای برگزاری کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی مصوب شورای دانشگاه در سال 90 ، به درخواست معاونت آموزشی در نشست بیست و دوم آذرماه هیأت رئیسه دانشگاه مورد بازبینی قرار گرفت.
هیأت رئیسه دانشگاه در جلسه روز یک شنبه بیست و دوم آذرماه سالجاری، پس از بازبینی شیوه نامه استفاده از امکانات آموزشی برای برگزاری کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی، آن را در 8 بند تصویب و جهت اقدام با رعایت مقررات و قوانین به معاونت آموزشی ابلاغ کرد.