دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 331

برگزاری کارگاه آموزشی "جستجوی علمی در پایگاه های استنادی و نرم افزارهای مدیریت منابع"

کارگاه آموزشی "جستجوی علمی در پایگاه های استنادی و نرم افزارهای مدیریت منابع" در دانشکده کشاورزی برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی جستجوی علمی در پایگاه های استنادی و نرم افزارهای مدیریت منابع 11 اردیبهشت ماه جاری به مدرسی دکتر حسن احمدی، عضو هیأت علمی گروه علوم و صنایع غذایی، برگزار شد.
در پایان این کارگاه آموزشی چهارساعته، به شرکت کنندگان گواهی معتبر اعطا شد.