ارتباط با ما


 
  • آدرس: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مکانیک طبقه اول شرقی، دفتر دانشکده مهندسي مكانيك
  • صندوق پستی: 111-14115
  • تلفن: 82884909
  • دورنگار: 82884909
  • Email: mech@modares.ac.ir
  • Website: meche.modares.ac.ir