آزمایشگاه


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه دستگاهها ... اسماعیل نصیرزاده ساختمان پزشکی2-اتاق104-طبقه1
آزمایشگاه عمومی 1 ... اسماعیل نصیرزاده ساختمان پزشکی2--اتاق 113طبقه1 4564
آزمایشگاه عمومی 2 ... اسماعیل نصیرزاده ساختمان پزشکی 2-اتاق114 طبقه 1
آزمایشگاه عمومی 3 ... اسماعیل نصیرزاده ساختمان پزشکی2-اتاق103-طبقه1