آزمایشگاه


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه دستگاهها ... اسماعیل نصیرزاده ساختمان 2 پزشکی طبقه اول-اتاق104-
آزمایشگاه عمومی 1 ... اسماعیل نصیرزاده ساختمان 2 پزشکی-طبقه اول-اتاق 113 4564
آزمایشگاه عمومی 2 ... اسماعیل نصیرزاده ساختمان 2 پزشکی طبقه اول-اتاق114
آزمایشگاه عمومی 3 ... اسماعیل نصیرزاده ساختمان 2 پزشکی طبقه اول-اتاق103-