زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
نجمه تهرانیان فیزیولوژی استادیار بهداشت باروری حیطه های بالینی بهداشت باروری و مامایی با تاکید بر مباحث مولکولی ، سلولی و مکانیسمها آندوکرینولوژی در بارداری ،زایمان و زنان
سعیده ضیائی زنان وزایمان استاد بهداشت باروری باروری و ناباروری منوپوز
لیدا مقدم بنائم بهداشت مادر و کودک دانشیار بهداشت باروری اختلالات مادری و جنینی در بارداری سلامت باروری
می نور لمیعیان میاندوآب آموزش بهداشت دانشیار بهداشت باروری کاربرد آزمون و مدل(کمی وکیفی)در حیطه آموزش سلامت باروری و سبک زندگی - طراحی آموزشی و ابزار سازی کیفیت زندگی و سطح سواد سلامت در ارتقا سلامت زنان و خدمات باروری جنسی(کمی و کیفی) - کاربرد آزمون تئوری و مدل (کمی وکیفی) درحیطه کنترل سرطان زنان