زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمدحسین یادگاری قارچ شناسی پزشكی دانشیار قارچ شناسی پزشکی تاثیر بیماریهای قارچی بر سیستم ایمنی کلوسنیگ ژنهای قارچی تشخیص مولکولی عوامل و بیماریهای قارچی
شهلا رودبارمحمدی قارچ شناسی پزشكی دانشیار قارچ شناسی پزشکی بیو فیلم تشخیصی مولکولی بیماریهای قارچی
معصومه شمس قهفرخی قارچ شناسی پزشكی دانشیار قارچ شناسی پزشکی تولید و شناسایی ترکیبات ضد قارچی از منابع طبیعی بررسی اثرات ضد قارچی ترکیبات شناسایی شده در سطح مولکولی