زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مژده صالح نیا علوم تشریحی استاد بیولوژی تولید مثل Ovarian Cryopreservation & transplantation & Follicular invitro maturation انجماد و پیوند بافت تخمدان بلوغ فولیكولی در شرایط كشت تكوین جنین در شرایط كشت Invitro embryo development
منصوره موحدین علوم تشریحی استاد بیولوژی تولید مثل Spermatogonial Stem Cell سلولهای بنیادی اسپرماتوگونیا Cell and Molecular Biology of Embryo & Gamet بیولوژی سلولی و مولکولی جنین و گامت
مجتبی رضازاده ولوجردی علوم تشریحی استاد بیولوژی تولید مثل Stem cell differentiation to neuroepithelial cell تمایز سلول های بنیادی به سلول‌های نورو اپی تلیال In Vitro Growth of Embryo and Ovarian Follicle & Artificial Follicle رشد جنین و فولیکول در محیط آزمایشگاه و ساخت فولیکول
تقی طریحی علوم تشریحی استاد بیولوژی تولید مثل ترمیم ضایعات نخاعی Spinal cord injury repair Stem cell differentiation to neuroepithelial cell تمایز سلول های بنیادی به سلول‌های نورواپی تلیال
مژده صالح نیا علوم تشریحی استاد علوم تشریحی Ovarian Cryopreservation & transplantation & Follicular invitro maturation انجماد و پیوند بافت تخمدان بلوغ فولیكولی در شرایط كشت تكوین جنین در شرایط كشت Invitro embryo development
منصوره موحدین علوم تشریحی استاد علوم تشریحی Spermatogonial Stem Cell سلولهای بنیادی اسپرماتوگونیا Cell and Molecular Biology of Embryo & Gamet بیولوژی سلولی و مولکولی جنین و گامت
تقی طریحی علوم تشریحی استاد علوم تشریحی ترمیم ضایعات نخاعی Spinal cord injury repair Stem cell differentiation to neuroepithelial cell تمایز سلول های بنیادی به سلول‌های نورواپی تلیال
مجتبی رضازاده ولوجردی علوم تشریحی استاد علوم تشریحی Stem cell differentiation to neuroepithelial cell تمایز سلول های بنیادی به سلول‌های نورو اپی تلیال In Vitro Growth of Embryo and Ovarian Follicle & Artificial Follicle رشد جنین و فولیکول در محیط آزمایشگاه و ساخت فولیکول