زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مسعود سلیمانی هماتولوژی دانشیار علوم سلولی کاربردی سلولهای بنیادی مغز استخوان و بند ناف انتقال ژن- سلولهای بنیادی و مهندسی بافت
سعید آب رون هماتولوژی دانشیار علوم سلولی کاربردی بیولوژی و پاتوبیولوژی و درمان مالتیپل میلوما- تمایز و تکثیر سلولهای بنیادی و کاربرد بالینی، سرطان مباحث مولکولی (سیگنالهای درون سلولی و تنظیم بیان ژن و پروتئین)
سعید کاویانی جبلی هماتولوژی دانشیار علوم سلولی کاربردی مباحث مولکولی در هماتولوژی (روشهای مولکولی در تشخیص ناهنجاری های خونی) کشت سلولهای بنیادی خون و ژن تراپی
سعید کاویانی مهندسی بافت دانشیار مهندسی بافت مباحث مولکولی در هماتولوژی (روشهای مولکولی در تشخیص ناهنجاری های خونی) کشت سلولهای بنیادی خون و ژن تراپی
مسعود سلیمانی مهندسی بافت دانشیار مهندسی بافت سلولهای بنیادی مغز استخوان و بند ناف سلولهای بنیادی و مهندسی بافت
سعید آبرون مهندسی بافت دانشیار مهندسی بافت مباحث مولکولی (سیگنال های درون سلولی و تنظیم بیان ژن و پروتئین بیولوژی و پاتوبیولوژی و درمان مالتیپل - تمایز و تکثیر سلولهای بنیادی و کاربرد بالینی، سرطان
نفیسه بحیرایی مهندسی بافت استادیار مهندسی بافت مهندسی بافت قلب با رویکرد تهیه پچ های الکترو اکتیو قلبی، سلول درمانی قلب، graphene and graphene- oxide based nanomaterials مهندسی بافت استخوان تهیه پوشش های آنتی باکتریال