زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
سعید کاویانی جبلی هماتولوژی دانشیار علوم سلولی کاربردی مباحث مولکولی در هماتولوژی (روشهای مولکولی در تشخیص ناهنجاری های خونی) کشت سلولهای بنیادی خون و ژن تراپی
مسعود سلیمانی هماتولوژی دانشیار علوم سلولی کاربردی سلولهای بنیادی مغز استخوان و بند ناف انتقال ژن- سلولهای بنیادی و مهندسی بافت
سعید آب رون هماتولوژی دانشیار علوم سلولی کاربردی بیولوژی و پاتوبیولوژی و درمان مالتیپل میلوما - تمایز و تکثیر سلولهای بنیادی و کاربرد بالینی، سرطان مباحث مولکولی (سیگنالهای درون سلولی و تنظیم بیان ژن و پروتئین)
سعید کاویانی جبلی هماتولوژی دانشیار هماتولوژی مباحث مولکولی در هماتولوژی (روشهای مولکولی در تشخیص ناهنجاری های خونی) کشت سلولهای بنیادی خون و ژن تراپی
مسعود سلیمانی هماتولوژی دانشیار هماتولوژی سلولهای بنیادی مغز استخوان و بند ناف انتقال ژن- سلولهای بنیادی و مهندسی بافت
سعید آب رون هماتولوژی دانشیار هماتولوژی بیولوژی و پاتوبیولوژی و درمان مالتیپل میلوما - تمایز و تکثیر سلولهای بنیادی و کاربرد بالینی، سرطان مباحث مولکولی (سیگنالهای درون سلولی و تنظیم بیان ژن و پروتئین)