زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمدجواد رسائی زیست فناوری پزشكی استاد زیست فناوری پزشکی تولید آنتی بادی منوكلونال و نوتركیب جهت تشخیص و درمان تولیدواکسن های فاژی – میکروفلوئیدیک
مهدی فروزنده مقدم زیست فناوری پزشكی دانشیار زیست فناوری پزشکی دست ورزی ژنتیکی سلولها بنیادی سرطان پستان - ساخت اگزوزمهای هدفمند(جهت ارسال miRNAودارو) بیوسنسورها
حسین عبدل تهرانی زیست فناوری پزشكی استادیار زیست فناوری پزشکی پروتئین های نوترکیب وکایمریک اپی ژنتیک ومتلاسیون DNAدربیماریها
فاطمه رهبری زاده زیست فناوری پزشكی دانشیار زیست فناوری پزشکی ساخت وتعیین خصوصیات وکاربرد سلول های T CAR نانومدیسین و ساختن نانو داروهای هدفمند علیه سرطان