زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
فاطمه رهبری زاده زیست فناوری پزشکی دانشیار زیست فناوری پزشکی ساخت وتعیین خصوصیات وکاربرد سلول های CAR T نانو مدیسین و ساخت نانو داروهای هدفمند علیه سرطان
محمدجواد رسائی زیست فناوری پزشکی استاد زیست فناوری پزشکی تولید آنتی بادی منوكلونال و نوتركیب جهت تشخیص و درمان تولیدواکسن های فاژی –میکروفلوئیدیک-
مهدی فروزنده مقدم زیست فناوری پزشکی دانشیار زیست فناوری پزشکی دست ورزی ژنتیکی سلولها بنیادی سرطان پستان - ساخت اگزوزمهای هدفمند(جهت ارسال miRNA و دارو) بیوسنسورها
حسین عبدل تهرانی زیست فناوری پزشکی استادیار زیست فناوری پزشکی پروتئین های نوترکیب وکایمریک اپی ژنتیک ومتلاسیون DNA در بیماریها