زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
علی خوانین بهداشت حرفه ای دانشیار مهندسی بهداشت حرفه ای کنترل صدا و ارتعاش کنترل پرتوهای یونیزان بررسی اثرات توام الاینده های فیزیکی و شیمیایی
حسن اصیلیان مهابادی بهداشت حرفه ای دانشیار مهندسی بهداشت حرفه ای کنترل آلاینده های هوا، عوامل شیمیایی محیط کار، صنعت و محیط زیست ایمنی صنعتی و محیط زیست
سیدباقر مرتضوی بهداشت حرفه ای استاد مهندسی بهداشت حرفه ای ایمنی صنعتی ، بهداشت محیط و محیط زیست عوامل شیمیایی، محیط زیست