زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
شهین نجارپیرایه باکتری شناسی پزشکی دانشیار باکتری شناسی پزشکی پاتوژنزیس (سیستمهای دو جزئی،كواروم سنسینگ و اینتراكشن با سلولهای ایمنی و اپی تلیال) ملكولار اپیدمیولوژی مقاومتهای دارویی
بی تا بخشی باکتری شناسی پزشکی دانشیار باکتری شناسی پزشکی بكار گیری فناوری نانو در طراحی واكسنهای باكتریال طراحی نانو بیوسنسورها و سیستم های جدید ردیابی و تشخیص عفونتهای باكتریال اپیدمیولوژی مولكولی ،ژنوتایپینگ و توكسیژنوتایپینگ باكتریهای بیماریزای روده ای بكارگیری سلولهای بنیادی مزانشیم در كنترل عفونت های باكتریال
امین طالبی بزمین آبادی باکتری شناسی پزشکی استادیار باکتری شناسی پزشکی هلیكو باكتر پیلوری نان پیلوری- هلیكوباكتروزئونوز
اشرف محبتی مبارز باکتری شناسی پزشکی دانشیار باکتری شناسی پزشکی طراحی واكسنهای باكتریال- بیوسنسورها و تشخیص باكتریها ، مقاومت آنتی بیوتیكی و مكانیسم مقاومت با سوشهای مولكولی ایتراكشن باكتریها و سلولهای دندرتیك – طراحی كیتهای تشخیص یاكتریها(PCR-، ریل تایم PCR و بیوسنسور)