زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
معصومه ابتکار ایمنیشناسی دانشیار ایمنی شناسی پزشکی سایتوكاین ها نورو ایمونولوژی - واکسن ایدز
سیدمحمد موذنی ایمنیشناسی استاد ایمنی شناسی پزشکی سلولهای دندریتیك و سلولهای بنیادی ایمونولوژی تولید مثل
زهیر صراف ایمنی شناسی استاد ایمنی شناسی پزشکی ایمونو مودولیشن و تومور ایمونولوژی ایمونومودولیشن در مصدومین شیمیایی
علی اکبر پورفتح اله ایمنیشناسی استاد ایمنی شناسی پزشکی ایمنو هماتولوژی (سلولهای بنیادی) ایمنی سلولی
احمد زواران حسینی ایمنی شناسی استاد ایمنی شناسی پزشکی مطالعات مولكولي و واكسن و نقش سلولهای بنیادی و سل درمانی در بیماریهای عفونی مطالعات مولکولی و HLA و ایمونولوژی در بیماریهای خودایمن و سرطانی
سارا صعودی ایمنیشناسی استادیار ایمنی شناسی پزشکی سلول درمانی در بیماریهای عفونی بررسی ایمونومودولیشن سلولهای بنیادی