زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
علی اکبر پورفتح اله ایمنی شناسی استاد ایمنیشناسی پزشكی ایمنو هماتولوژی (سلولهای بنیادی) ایمنی سلولی
سیدمحمد موذنی ایمنی شناسی استاد ایمنیشناسی پزشكی سلولهای دندریتیك و سلولهای بنیادی ایمونولوژی تولید مثل
احمد زواران حسینی ایمنی شناسی استاد ایمنیشناسی پزشكی مطالعات مولكولی و واكسن و نقش سلولهای بنیادی و سل درمانی در بیماریهای عفونی مطالعات مولکولی و HLA و ایمونولوژی در بیماریهای خودایمن و سرطانی
زهیر صراف ایمنیشناسی استاد ایمنیشناسی پزشكی ایمونو مودولیشن و تومور ایمونولوژی ایمونومودولیشن در مصدومین شیمیایی
معصومه ابتکار ایمنیشناسی دانشیار ایمنیشناسی پزشكی سایتوكاین ها نورو ایمونولوژی - واکسن ایدز