زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
عبدالحسین دلیمی اصل انگل شناسی استاد انگل شناسی پزشکی واكسن های نسل جدید انگلی روشهای نوین تشخیصی و کنترل بیماریهای عفونی انگلی
فاطمه غفاری فر انگل شناسی استاد انگل شناسی پزشکی واکسن های نسل جدید (DNA vaccine) روشهای جدید درمان بیماریهای انگلی
جاوید صدرائی انگل شناسی دانشیار انگل شناسی پزشکی روش های نوین تشخیصی و کنترل بیماریهای عفونی انگلی پایش، غربالگری و اپیدمیولوژی بیماریها
مجید پیرستانی انگل شناسی استادیار انگل شناسی پزشکی شناسایی مولکولی و تاکسونومی انگلها طراحی و ارزیابی پپتید های ضد انگلی
محمدسعید دایر پاتولوژی حشرات استادیار انگل شناسی پزشکی ارزیابی سمیت داروها و مواد شیمیایی جدید با روشهای سلولی- مولکولی پایش، غربالگری و اپیدمیولوژی بیماریها