زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمدسعید دایر پاتولوژی حشرات استادیار انگل شناسی پزشکی ارزیابی سمیت داروها و مواد بیولوژیکی جدید با روشهای سلولی- مولکولی پایش، غربالگری و اپیدمیولوژی بیماریها
مجید پیرستانی انگل شناسی استادیار انگل شناسی پزشکی شناسایی مولکولی و تاکسونومی انگلها طراحی و ارزیابی پپتید های ضد انگلی
جاوید صدرائی انگل شناسی دانشیار انگل شناسی پزشکی مطالعه مولکولی انگل های فرصت طلب و تاکسونومی آنها پایش، غربالگری و اپیدمیولوژی انگل های فرصت طلب و درمان با گیاهان دارویی
فاطمه غفاری فر انگل شناسی استاد انگل شناسی پزشکی واکسن های نسل جدید (DNA vaccine) روشهای جدید درمان بیماریهای انگلی و استفاده از نانو پارتیکل ها و بررسی بیان ژن های درگیر در پیشگیری و درمان بیماری های انگلی
عبدالحسین دلیمی اصل انگل شناسی استاد انگل شناسی پزشکی واكسن های نسل جدید انگلی روشهای نوین تشخیص و کنترل بیماریهای انگلی