زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمد غلامی فشارکی آمار زیستی استادیار آمار زیستی استنباط بیزی آمار ناپارامتری
علی اکبر راسخی آمار ریاضی-استنباط استادیار آمار زیستی استنباط آماری آمار محاسباتی
ابراهیم حاجی زاده آمار زیستی استاد آمار زیستی تحلیل داده های بقاء بیوانفورماتیک
انوشیروان کاظم نژادلیلی آمار زیستی استاد آمار زیستی مدل های خطی کارآزمایی بالینی