آزمایشگاه


 
ردیف نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه تلفن محل استقرار شماره اتاق
1 آزمایشگاه کشت قارچ دکتر معصومه شمس قهفرخی   ساختمان شماره 3-طبقه اول 103
2 آزمایشگاه عمومی1 دکتر محمد حسین یادگاری 4543 ساختمان شماره 3-طبقه اول 106
3 آزمایشگاه مولکولی2 دکتر محمد حسین یادگاری 3801 ساختمان شماره 3-طبقه اول 107
4 آزمایشگاه کشت سلولی دکتر شهلا رودبار محمدی 4536 ساختمان شماره 3-طبقه اول 108