آزمایشگاه


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه ملکولی 2 محمدحسین یادگاری مریم رازقی ساختمان 3 همکف اتاق 107 3883
آزمایشگاه عمومی1 محمدحسین یادگاری مریم رازقی ساختمان 3 هم کف اتاق 106 3883
کشت سلول شهلا رودبارمحمدی مریم رازقی ساختمان 3 هم کف اتاق108 4540
کشت قارچ معصومه شمس قهفرخی مریم رازقی ساختمان 3 هم کف اتاق 103 4505