آزمایشگاه


 
ردیف نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه تلفن
1 آزمایشگاه صرع دکتر سید جواد میرنجفی زاده مهدی سلیمی 82883864
2 آزمایشگاه شکل پذیری سیناپسی دکتر یعقوب فتح اللهی مهدی سلیمی 82883576
3 آزمایشگاه الکتروفیزولوژی سلولی دکتر سعید سمنانیان
دکتر سید جواد میرنجفی زاده
مهدی سلیمی 82883867
4 آزمایشگاه مطالعه درد دکتر سعید سمنانیان
دکتر حسین عزیزی
مهدی سلیمی 82883867
5 آزمایشگاه ترمیم در سیستم عصبی دکتر محمد جوان مهدی سلیمی 82884519
6 آزمایشگاه قلب و تنفس دکتر محمدرضا رئوفی
دکتر سهراب حاجی زاده
مهدی سلیمی 82884562