آزمایشگاه


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
تنفس و فعالیت مغز محمدرضا رئوفی مهدی سلیمی ساختمان جدید طبقه6 شماره 608و609 4562
آزمون های رفتاری حسین عزیزی مهدی سلیمی ساختمان شماره 3 طبقه 2 3867
اپتوژنتیک سید جواد میرنجفی زاده مهدی سلیمی ساختمان شماره 3 طبقه 2 3867
الکتروفیزیولوژی سلول سعید سمنانیان مهدی سلیمی ساختمان شماره 3 طبقه 2 3867
ترمیم سیستم عصبی محمد جوان مهدی سلیمی ساختمان جدید طبقه6 شماره 604 4519
شکل پذیری سیناپسی یعقوب فتح الهی ننه كران مهدی سلیمی ساختمان شماره 3 طبقه 2 3576
صرع سید جواد میرنجفی زاده مهدی سلیمی ساختمان شماره 3 طبقه 2 3867
کشت سلول محمد جوان مهدی سلیمی ساختمان جدید طبقه6 شماره 606
مطالعات درد و اعتیاد حسین عزیزی مهدی سلیمی ساختمان جدید طبقه6 شماره 605و607 3864