آزمایشگاه


 
ردیف نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه تلفن محل استقرار شماره اتاق
1 آزمایشگاه ارگونومی و بیومکانیک دکتر صدیقه کهریزی خانم بناصادق ساختمان شماره 3
2 آزمایشگاه بیومکانیک بافت دکتر گیتی ترکمان خانم بناصادق ساختمان شماره 3
3 آزمایشگاه الکتروفیزیولوژی بالینی دکتر علیرضا سرمدی خانم بناصادق ساختمان شماره 3
4 آزمایشگاه کنترل حرکت و دیابت دکتر فرید بحرپیما خانم بناصادق ساختمان شماره 3
5 آزمایشگاه آنالیز راه رفتن و فیزیولوژی ورزش اساتید گروه خانم بناصادق ساختمان شماره 2
6 آزمایشگاه بیومکانیک کار