آزمایشگاه


 
ردیف نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه تلفن محل استقرار شماره اتاق
1 آزمایشگاه بیوالکترومغناطیس دکتر پورمیرجعفری فیروزآبادی 3839 ساختمان شماره 5 210
2 آزمایشگاه عمومی و حیوانی اساتید گروه 4532 ساختمان شماره 5 212
3 آزمایشگاه لیزر اساتید گروه 4559 ساختمان شماره 5 220
4 آزمایشگاه تصویربرداری پزشکی هسته ای دکترحسین رجبی 4531 ساختمان شماره 5 219
5 آزمایشگاه دزیمتری پزشکی مونت کارلو دکتر بیژن هاشمی ملایری 3889 ساختمان شماره 5 211
6 آزمایشگاه امواج فراصوتی دکتر مختاری دیزجی 3882 ساختمان شماره 5 209