آزمایشگاه


 
ردیف نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه تلفن محل استقرار شماره اتاق
1 آزمایشگاه مولکولی و PCR شهرام پور بیرانوند 3562 ساختمان شماره 5 -طبقه3 305
2 آزمایشگاه کشت سلول و جنین شهرام پور بیرانوند 3562 ساختمان شماره 5 -طبقه3 301
3 آزمایشگاه کرایوستات خانم سعیده ابراهیمی 3562 ساختمان شماره 5 -طبقه3 303
4 آزمایشگاه بافت شناسی آقای وحید عربگری 3562 ساختمان شماره 5 -طبقه3 301
5 آزمایشگاه فتومیکروسکوپ خانم سعيده ابراهيمي 3562 ساختمان شماره 5 -طبقه3 303
6 آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونیTEM شهرام پور بیرانوند-وحيدعربگري 4534 ساختمان شماره 5 -طبقه3 طبقه 1-
7 سالن تشریح شهرام پور بیرانوند 3562 ساختمان شاهمرادی طبقه 1-