آزمایشگاه


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
تهیه ی بافت و رنگ آمیزی مژده صالح نیا شهرام پوربیرانوند زهرا خسروپور ساختمان جدیدپزشکی طبقه 15 4879
جنین شناسی مژده صالح نیا شهرام پوربیرانوند زهرا خسروپور ساختمان جدیدپزشکی طبقه 18 4879
فتومیکروسکوپ مژده صالح نیا شهرام پوربیرانوند زهرا خسروپور ساختمان جدیدپزشکی طبقه 11 4879
مطالعات ملکولی مژده صالح نیا شهرام پوربیرانوند زهرا خسروپور ساختمان جدیدپزشکی طبقه 17 4879
اتاق سرد مژده صالح نیا شهرام پوربیرانوند زهرا خسروپور ساختمان جدیدپزشکی طبقه 19 4879
جراحی و نمونه برداری مژده صالح نیا شهرام پوربیرانوند زهرا خسروپور ساختمان جدیدپزشکی طبقه 12 4879
سالن تشریح مژده صالح نیا شهرام پوربیرانوند زهرا خسروپور ساختمان شاهمرادی زیرزمین
کشت سلول 1 مژده صالح نیا شهرام پوربیرانوند زهرا خسروپور ساختمان جدیدپزشکی طبقه 16 4879
کشت سلول 2 مژده صالح نیا شهرام پوربیرانوند زهرا خسروپور ساختمان جدیدپزشکی طبقه 14 4879
میکروسکوپ نوری مژده صالح نیا شهرام پوربیرانوند زهرا خسروپور ساختمان جدیدپزشکی طبقه 13 4879