آزمایشگاه


 
ردیف نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه تلفن محل استقرار شماره اتاق
1 آزمایشگاه کشت سلولی و مولکولی آمنه شوکتی 201
2 آزمایشگاه وسترن بلات آمنه شوکتی 200
3 آزمایشگاه عمومی 1 آمنه شوکتی 203
4 آزمایشگاه عمومی 2 آمنه شوکتی 208
5 Clean Room دکتر مسعود سلیمانی طبقه 1- ساختمان 5 پزشکی