آزمایشگاه


 
ردیف نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه
1 آزمایشگاه تحقیقاتی خانم قاسمی نیکو
2 آزمایشگاه کشت سلول خانم قاسمی
3 آزمایشگاه مولکولی خانم قاسمی نیکو
4 آزمایشگاه حشره شناسی خانم باغخانی
5 انسکتاریم خانم باغخانی