آزمایشگاه


 
ردیف نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه تلفن محل استقرار شماره اتاق
1 آزمایشگاه عمومی1 آقای کیهان کروندیان 3858-3859 ساختمان پزشکی شماره 3 - طبقه همکف 110
2 آزمایشگاه عمومی2 آقای کیهان کروندیان 3858-3859 ساختمان پزشکی شماره 3 - طبقه همکف 111
3 آزمایشگاه عمومی3 آقای کیهان کروندیان 3858-3859 ساختمان پزشکی شماره 3 - طبقه همکف 115
4 آزمایشگاه ژل داک آقای کیهان کروندیان 3858-3859 ساختمان پزشکی شماره 3 - طبقه همکف 112
5 آزمایشگاه تجهیزات آقای کیهان کروندیان 3858-3859 ساختمان پزشکی شماره 3 - طبقه همکف 114
6 آزمایشگاه باکتریوفاژ آقای کیهان کروندیان 3858-3859 ساختمان پزشکی شماره 3 - طبقه همکف 112
7 آزمایشگاه کشت سلول 1 آقای کیهان کروندیان 3858-3859 ساختمان پزشکی شماره 3 - طبقه همکف 116
8 آزمایشگاه کشت سلول 2 آقای کیهان کروندیان 3858-3859 ساختمان پزشکی شماره 3 - طبقه همکف 118
9 آزمایشگاه راهرو اصلی آقای کیهان کروندیان 3858-3859 ساختمان پزشکی شماره 3 - طبقه همکف 109

bulletخدمات و تجهیزات نهایی