آزمایشگاه


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه ترانسژنیک ... قنبرزاده ساختمان پزشکی3-طبقه1
آزمایشگاه دستگاه‌ها ... قنبرزاده ساختمان پزشکی3-اتاق114-طبقه1
آزمایشگاه عمومی 1 ... قنبرزاده ساختمان پزشکی3-اتاق110-طبقه1 4891
آزمایشگاه عمومی 2 ... قنبرزاده ساختمان پزشکی3-اتاق111-طبقه1
آزمایشگاه عمومی 3 ... قنبرزاده ساختمان پزشکی3-اتاق115-طبقه1
آزمایشگاه کشت سلول ... قنبرزاده ساختمان پزشکی3-اتاق114-طبقه1
باکتریوفاژ ... قنبرزاده ساختمان پزشکی3-اتاق112-طبقه1