فهرست دروس


 

لیست دروس مقطع دکتری

دروس ارائه شده  نیمسال اول تحصیلی 93-92

ورودی مهر ماه 92

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد وضعیت استخدام نام مدرس روز تدریس ساعت تدریس کلاس
تمام وقت مدعو
1  2008159 روشهای آنالیز دستگاهی 2 *   دکتر جنیدی شنبه 10-8  اتاق 103
2  2008139 مدیریت مواد زائد خطرناک 2 *   دکتر موسوی  سه شنبه 10-8 سالن شورای ساختمان شماره 5
3  2008111 میکروبیولوژی پیشرفته محیط 2 *   دکتر رضایی یکشنبه 15-13  اتاق 103
4 2008108  مدل سازی در علوم و مهندسی محیط زیست 2 *
*
  دکتر موسوی
دکتر رضایی
سه شنبه 15-13 اتاق  401
5   سمینار 1 1 *
*
*
  دکتر موسوی
دکتر رضایی
دکتر جنیدی
 - گروه گروه
6   پروژه 1 1 *
*
*
  دکتر موسوی
دکتر رضایی
دکتر جنیدی
 - گروه گروه

 


دروس ارائه شده  ترم سوم نیمسال اول تحصیلی 93-92

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد وضعیت استخدام نام مدرس روز تدریس ساعت تدریس کلاس
تمام وقت مدعو
1 2008107 مدیریت و برنامه ریزی بهداشت محیط 2 *   دکتر جنیدی سه شنبه 12-10 ساختمان شماره 5 - کلاس 403
2 2008106 مدیریت جامع مواد زاید 2 *   دکتر جنیدی  چهار شنبه 15-13 ساختمان شماره 5 - کلاس 103
3 2008110 روش های نوین تصفیه فاضلاب 2 *   دکتر موسوی
دکتر رضایی
سه شنبه 15-13 ساختمان شماره 5 - کلاس 103
4 2008135 بیولوژی و میکروبیولوژی خاک 2 *   دکتر رضایی دوشنبه 15-13 ساختمان شماره 5 - کلاس 103
5 2008133  روش های فراورش و دفع لجن 2 *   دکتر موسوی یکشنبه 12-10 ساختمان شماره 5 - کلاس403
6 2090116  رساله 16 - -  استاد راهنما - - -

لیست دروس مقطع کارشناسی ارشد


دروس ارائه شده  نیمسال اول تحصیلی 93-92

ورودی جدید

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد وضعیت استخدام نام مدرس روز تدریس ساعت تدریس کلاس
تمام وقت مدعو
1  2008082  مدیریت حفاظت در برابر پرتوها  2    دکتر خوانین  دوشنبه 12-10 
2  2008074  کاربرد روش پیشرفته دستگاهی در آنالیز  2  *    دکتر جنیدی  دوشنبه  10-8 ساختمان آموزش کل - کلاس 102 
3 2008081  سیستم های طبیعی تصفیه فاضلاب  2  *    دکتر رضایی  شنبه  15-13  کلاس 103
4 2008070   طراحی تصفیه خانه آب  2  *    دکتر موسوی  یکشنبه  10-8   کلاس 103
5 2008076   پروژه  2  *    دکتر موسوی
 دکتر جنیدی
دکتر رضایی
 -  گروه  گروه
 6 2008093   اقتصاد مهندسی  2  *    دکتر عاقلی  شنبه  
7   سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 1            دروس ارائه شده پردیس- نیمسال اول تحصیلی 93-92

ورودی جدید

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد وضعیت استخدام نام مدرس روز تدریس ساعت تدریس کلاس
تمام وقت مدعوعملی
1  2008082  مدیریت حفاظت در برابر پرتوها  2    دکتر خوانین  دوشنبه 12-10 
2  2008074  کاربرد روش پیشرفته دستگاهی در آنالیز  2  *    دکتر جنیدی  دوشنبه  10-8 ساختمان آموزش کل - کلاس 102 
3 2008081  سیستم های طبیعی تصفیه فاضلاب  2  *    دکتر رضایی  شنبه  15-13  کلاس 103
4 2008070   طراحی تصفیه خانه آب  2  *    دکتر موسوی  یکشنبه  10-8   کلاس 103
5 2008076   پروژه  2  *    دکتر موسوی
 دکتر جنیدی
دکتر رضایی
 -  گروه  گروه
2008093   اقتصاد مهندسی  2  *    دکتر عاقلی  شنبه  
7   سیستم های اطلاع رسانی پزشکی